skip to Main Content
Domestic: 1-800-102-7902 | Export: +91 89434 34712
+91-7356115555 | Mon-Sat 9am-5pm IST

TECHNICAL DETAILS     |     SIZE     |    DIRECTIONS FOR USE     |     BUY NOW

GENERAL DETAILS

sÌdn-tkm¬ t]mÌv Hm¸-td-äohv knÂhÀ {UÊn-§p-I-fpsS {]tXyIXIÄ :þ

1. Pe-s¯bpw _mIvSo-cn-b-sbbpw sNdp-¡p-¶p.

 • hm«À {]q^v Bb-Xn-\m tcmKn¡v Ipfn-¡m³ km[n-¡p-¶p.
 • ssat{Im-_p-IÄ, _mly-amb aäv AWp-¡Ä XpS-§n-bh {]X-e-¯n-Â {]th-in-¡msX XS-bp¶ saäo-cn-bÂ.

2. kpXm-cy-amb ]n.-bp. ^nenw

 • apdn-hpÅ `mKw, {UÊnwKv amämsX Xs¶ \nco-£n-¡m³ km[n-¡p-¶-p.
 • apdn-hnsâ BIr-Xn-¡-\p-k-cn¨v kao-I-cn-¡m³ km[n-¡p-¶p.

3. H«n-¸n-Sn-¡m¯ A_vtkmÀ_âv ]mUv

 • apdn-hp-I-fn \n¶v A[n-I-ambn DÂ`-hn-¡p¶ {khs¯ hens¨Sp¯v apdnhv ]gp-¡p-¶-Xn-\pÅ km²yX Ipd-bv¡p-¶p.
 • ASn-¡Sn {UÊnwKv amtäണ്ടXmbn hcp-¶n-Ã.
 • apdn-hn H«n-¸n-Sn-¡p-¶n-Ã. AXn-\m apdnhv Ffp¸w DW-§p-¶p.
 • ]pXn-b-Xmbn Dm-Ip¶ tImi-§Ä¡v tISp-]mSv kw`-hn-¡msX Xs¶ {UÊnwKv amäp-hm³ km[n-¡p-¶p.
 • tImi-§sf {UÊn-§n-te¡v ]S-cp-¶Xv XS-bp-¶p.

4. knÂhÀ sebÀ

 • knÂh-dnsâ Bân ssat{Im-_n-b khn-ti-j-X-IÄ apdn-hns\kq£va Pohn-I-fn \n¶pw kwc-£n-¡p-Ibpw XpSÀ¶v AWp-_m[ Dണ്ടm-Im-\pÅ kml-N-cys¯ XS-bp-Ibpw sN¿p-¶p.
 • Bân _tbm-SnIvkv sdkn-kväâv Bb _mIvSo-cn-b-I-sf-t¸mepw {]Xn-tcm-[n-¡m³ knÂh-dn\v km[n-¡pw.
TECHNICAL DETAILS

sÌdn-tkm¬ t]mÌv Hm¸-td-äohv knÂhÀ {UÊn-§p-I-fn A_vtkmÀ_âv ]mtUm-Sp-Iq-Snb kpXm-cy-amb t]mfn bqsd-t¯³ _m¡nwKv sebÀ Dണ്ടv. A_vtkmÀ_âv ]mUn\v knÂh-dn-\m \nÀ½n-X-amb Hcp ]Sew Dണ്ടv. sÌdn-tkm¬ {UÊn-§p-IÄ ETO sÌdn-ssekvUv BWv.

VARIATIONS

ST 82 :- emt{]m-kvtIm-¸n, BÀt{Xm-kvt¡m-¸n, s]cn-s^-d sse\p-IÄ, emk-td-j³, t]md-ep-IÄ, DW-§m¯ apdn-hp-IÄ.

ST 86 :- As¸³UnIvkv \o¡w sN¿Â ikv{X-{In-b, Aw_n-en-¡Â slÀWn-b, sk³{S sse\p-IÄ, F¸n-Uyq-d I¯o-U-ssd-tk-j³, emk-td-j³, sNdnb t{Smam »nÌ-dp-IÄ.

ST 88 :- ¹mÌn¡v kÀPdn ka-bs¯ {Km^väv tUmWÀ sskäv.

ST 91 :- kntk-dn-b³, lnÌ-sd-IvtSm-an, amsÌ-IvtSm-an, KmÌ-sd-IvtSm-an, tKmÄ »mUÀ \o¡w sN¿Â, slÀWnb icn-bm-¡Â, hr¡ \o¡w sN¿Â, eman-s\-IvtSm-an.

ST 93 :- Hm¸¬ lmÀ«v kÀP-dn, km^-\kv shbn³, sXmdm-t¡m-S-an, CSp¸v amän shbv¡Â, emÀPv _h dosk-£³.

Size Available

SizeST 80ST 82ST 86ST 87ST 88ST 91ST 93
Dressing Size45 mm5 x 7 cm9 x 10 cm9 x 15 cm15 x 15 cm9 x 25 cm9 x 35 cm
Pad Size24 mm2.5 x 4 cm4.5 x 6.5 cm5 x 11 cm10 x 10 cm5 x 20 cm5 x 30 cm

Directions for use

Peel off the release paper 1 & 2 Place the dressing on to the required site and smooth down the edges Remove PET backing from the top of the dressing

Indications

emt{]m-kvtIm-¸n

BÀt{Xm-kvt¡m-¸n

s]cn-s^-d sse\p-IÄ

emk-td-j³

t]md-ep-IÄ

DW-§m¯ apdn-hp-IÄ

Buying Options

For More Details Contact us at info@dynamictechnomedicals.com

Related Products

EC 50

EC 50

Polyurethane waterproof wound dressing indicated for use on low to moderate exuding wounds. Read More..

AgFix

AgFix

Non-adherent Wound Contact Layer ensures the dressing does not stick to the wound. The absorbent pad has Read More..

Clear Dressing

Clear Dressing

Easyfix Clear Post-Operative Dressings have a Transparent Polyurethane backing layer with an Read More..

Sterizone NW

Sterizone NW

Advanced Wound Dressing with Non woven backing surface which protects the wound against extrinsic Read More..

Back To Top